fbpx

quinta-feira, 21/06/2012

Esperanto Kiel Revelacio

Post la Morto

Post kiam mi vekiøis ekster la strikta vesto el la fizika korpo kaj jam venkis la naturan emocion naskitan de la proceso liberiganta la animon, nebridebla deziro de libereco ekscitis min.
Devigita korekti  la informan bildon starigitan de la teologiaj difinoj, mi vekiøis kaj, akceptante la trudojn de la propra renovigo, mi revis trairi la vojojn de la mondo. Mi revis koni, fine, la Teron! Aýskulti øiajn maljunecon kaj grandecon! Penetri la kulturon de la popoloj kaj proksime senti la tuton de iliaj tradicioj kaj legendoj, kreda¼oj kaj kutimoj! Ne nur aýskulti la vortojn nunelparolatajn æe la ruinoj de Teboj aý en la temploj de Benareso, sur la stratoj de Ateno aý sur la sanktaj lokoj de Jerusalemo, æe la relikvoj de Romo aý sur la kampoj de Francujo, sed ankaý parole rimarkigi la notojn de la ari vistoj de la spirito, notojn gardantajn la saøon de Egiptujo kaj protektantajn la Manava Dharma Sastra-n aý la Leøojn de Manuo el la bramana Hindujo, Leøojn registrantajn la notojn de Sokrato kaj la originalajn lecionojn de Jesuo, kaj kiuj povos malkaþi al ni la ediktojn de la Romaj imperiestroj kaj ripeti la parolojn de Vercingetorix, la galla heroo, kapitulacinta al la soldatoj de Julio Cezaro, por ornami ties triumfon!…
Kiu, dum la eýforio de maldensigita spirito, ne aspiros transporti sin, de surprizo al surprizo, al la sfero de la intelekto, simile al la faleno ebria de libereco kaj lumo, flirtanta de floro al floro?

II
Lingva Problemo en la Spirita Mondo

Sed en la sfero plej proksima al la Tero la lingvoproblemo apartenas al la nombro de tiuj, kiuj plej afliktas nian konsciencon.
Efektive, la simbola lingva¼o estas plej grava por la grandaj kolektivoj de la Spiritoj noble progresintaj.
La regado de la pura arto estas tie la senæesa sublimiøo de la Naturo.
La muziko diigas la frazon kaj la pentrarto rafinas la figuron; skulptiøas elokventaj monumentoj kaj gravuriøas fulmobrilaj poemoj, per la asociiøo de koloroj kaj sonoj, æe la miregiga kemio de la penso.
Tiu loøejo de numesoj, simila al la Kampoj Eliziaj de la mitologia tradicio, situas tamen multe transe de la homa hejmo, kie floras la esperoj.
Eæ tie æi, kvankam malfermiøas milionoj da renovigaj horizontoj, ni tamen estas disigitaj de la lingva baro.
Pioniroj de la progreso, ili laýbezone kontaktas kun noblaj idiomoj aý superregas dialektojn tie kaj æi tie. Tion tamen ili efektivigas kun reduktita profito en la eduka laboro, kiun ili celas realigi.
Por tio, la plej kapablaj, el la morala vidpunkto, reenkarniøas en la landoj kaj regionoj, kiuj dediæas al ili ian korinklinon, oferante sin por la kultura hava¼o ilin karakterizantan, konsumante jardekojn por ke tiuj regionoj liveru al siaj konceptoj mem tiun aý alian rimedon por ilia pliboniøo.
Tio okazas, æar la parolo eldirita aý skribita ankoraý estas aý estos dum jarmiloj la agento de transsendo de la spiritaj valoroj, stariganta la kuniøon de la animoj sur la vojo al la Granda Lumo, en la regionoj de la lernado, en kiuj efektiviøas la evoluaj luktoj.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
FEB EDITORA


BOLETIM INSTITUCIONAL
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!
Captcha obrigatrio

CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL


REVISTA REFORMADOR

Revista que aborda temas relacionados com Ciência, Filosofia e Religião à luz do Espiritismo e com o Movimento Espírita brasileiro e o internacional.

ASSINE